II PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO MARKI AUTOSAN H9-21.41S

Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki:
1. Autosan H9-21.41S, nr rejestracyjny ELE C210 rok produkcji: 2001;
pojemność silnika: 6540 cm3 - diesel
rodzaj nadwozia: autobus międzymiastowy, 2 drzwiowy;
przebieg: 464 505 km (stan na dzień 09.03.2020r.);
cena wywoławcza - 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100), (podlega zwolnieniu z Vat).

Wszelkie dane pojazdu określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiot przetargu czyli autobus szkolny można oglądać na bazie transportowej PKS w Sierpowie w dni powszednie w godzinach 8:00 - 14:00 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 24 722 16 11).

Warunki przetargu: Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku wrzucając do skrzynki podawczej lub wysłać pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentu do siedziby Urzędu w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres:
Urząd Miejski w Piątku
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
I z napisem: "Pisemny konkurs ofert na sprzedaż autobusu marki Autosan H9-21.41S, nr rej. ELE C210, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 2), na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularz ofertowy, wzór umowy) można pobrać w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Miejskim w Piątku w pokoju nr 20 lub pobrać ze strony http://www.bip.ugpiatek.pl/.                                                                                                                                                                                                                    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie urzędu Miejskiego w Piątku, w pokoju nr 1. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
- numery NIP lub REGON Oferenta,
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę:
- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Ogłoszenie (1374kB) pdf

Złożone oferty (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 lipca 2020)
Opublikował: Marcin Nadolski (15 lipca 2020, 13:16:00)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 lipca 2020, 13:09:11)
Zmieniono: dodanie informacji o złożonych ofertach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 701