Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kp.aw związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 i, poz. 283 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia strony postępowania, że
1)    na wniosek z dnia 11 marca 2020 r. złożony przez Inwestora Panią Annę Szczęśniak, Wypychów 15, 95-001 Biała (po uzupełnieniu wniosku) w dniu 08 lipca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości obejmującej działkę ozn. w ewidencji gruntów nr 86 obręb Wypychów położonej w miejscowości Wypychów w gminie Zgierz;
2)    pismem z dnia 15 lipca 2020 r. znak: ZŚ.6220.9.2205 Wójt Gminy Zgierz wezwał pełnomocnika Inwestora do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Po usunięciu braków wskazanych w ww. wezwaniu, Wójt Gminy Zgierz wystąpi do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
3)    organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
-    na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
-    na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu;
-    na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu;
4)    zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, teł. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00- 16:00, wtorek w godzinach 8:00
-    17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 22 lipca 2020 r.

Obwieszczenie (375kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 lipca 2020)
Opublikował: Marcin Nadolski (21 lipca 2020, 08:44:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161