Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219, z pózn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pózn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości
Marszałek Województwa Łódzkiego prowadzi na wniosek Anny Szymczak, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej w miejscowości Boguszyce, 99-120 Piątek, na działce o nr ewid. 318/2, obręb Boguszyce, gmina Piątek, powiat łęczycki, woj. łódzkie.
Instalacja objęta wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego należy do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w pkt 6 ppkt 8) lit. a) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169) jako instalacja do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk.
Dane o wniosku umieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/lodzkie (...)

Obwieszczenie (292kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Edyta Marcinkowska (29 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 września 2020, 13:54:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451