Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 6 października 2020r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 t.j.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Ewa Kędzierawska, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych z terenów Obwodu Utrzymania Autostrady Piątek (OUA Piątek) w pasie autostrady Al, odpowiednio w km 272+325 oraz w km 272+395, na działkach o nr ew. 144/1 i 146/1, obręb 0002 Bielice.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.
Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym umówieniu, pok. 117 w godz. 800- 1300.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (6 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2020, 07:52:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386