Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia z dnia 12.10.2020 r.

Na podstawie art. 21 ust.2 pkt 10, art. 38, art. 78 ust. 4 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.283 ze zm.)
zawiadamiam
strony i wszystkich zainteresowanych, że dnia 12 października 2020 r. została wydana decyzja znak sprawy OS.6220.5-18.dś.2019/20.KM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektów inwentarskich do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych we wsi Śladków Podleśny gmina Piątek na działkach o numerach ewidencyjnych 99/5; 99/6 i 99/8 obręb Śladków Podleśny”.

Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie; Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy - są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, Referat Ochrony Środowiska, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych (BIP) Gminy Piątek - http://www.bip.ugpiatek.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku oraz w miejscu inwestycji.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2020, 14:36:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447