Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz z dnia 19.10.2020 r.

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomości obejmującej działkę ozn. w ewidencji gruntów nr 86 obręb Wypychów położonej w miejscowości Wypychów w gminie Zgierz” Wójt Gminy Zgierz
zawiadamia strony postępowania, że

1) w dniu 27 lipca 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęło od pełnomocnika Inwestora uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia;

2) w dniu 17 sierpnia 2020 r. pismami znak: ZŚ.6220.9.2020 Wójt Gminy Zgierz wystąpił do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś;
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś;

3) w dniu 02 września 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna z dnia 27 sierpnia 2020 r. znak: PPIS-Zg-ZNS-440/27/206/2020 o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Opinia zawiera wytyczne dotyczące zawartości raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

4) w dniu 03 września 2020 r. Wójt Gminy Zgierz otrzymał opinię znak: WOOŚ.4220.612.2020.MŁo z dnia 03 września 2020 r., w której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

5) w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak: WA.ZZŚ.5.435.1.514.2020.MS z dnia 07 października 2020 r. (data wpływu 13 października2020 r.) pismem z dnia 19 października 2020 r. wezwano pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia;

6) zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 - 16:00, wtorek w godzinach 8:00 - 17:00, w piątek w godzinach 8:00 - 15:00.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 28 października 2020 r.

Pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (550kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesław Olender (19 października 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 października 2020, 07:47:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85