Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm. - zwanej dalej Poś) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),  Marszałek Województwa Łódzkiego  obwieszcza,
iż w dniu 06.11.2020 r. została wydana decyzja (znak: RŚVI.7033.7.2019.IZ) nakładająca na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy al. Piłsudskiego 8,    90-051 Łódź, proszę o kontakt pod nr telefonu 42 683 35  30 lub 42 291    98 42.

W przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, gdy Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obsługujący Marszałka Województwa Łódzkiego będzie wykonywał zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, tut organ zapewni stronom postępowania prawo czynnego udziału w postępowaniu w przedmiotowej sprawie w sposób określony w art. 15 zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). Realizując ww. obowiązek Marszałek Województwa Łódzkiego może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.
Jednocześnie tut. organ informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 09.11.2020 r.

Obwieszczenie (345kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Edyta Marcinkowska (6 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2020, 07:49:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69