Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782, 1086).
zawiadamiam
że w dniu 16.10.2020 r. został złożony wniosek przez Energa Oświetlenie Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złącza kablowego średniego napięcia 15kV, przebudowie linii niskiego napięcia 0,4Kv" na działkach o nr ewid. 69/1, 166, 176 położonych w obr. Sypin-Borowiec, gm. Piątek
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (187kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 listopada 2020, 10:57:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438