Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej średniego napięcia SN w Konarzewie

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782, 1086).
zawiadamiam
że w dniu 05.11.2020 r. został złożony wniosek przez Jana Antczaka reprezentującego firmę Mobile-Babyreh Justyna Antczak-Staruszkiewicz, działającego w imieniu Energa Operator S.A. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej średniego napięcia SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nn, linii napowietrznej nn, linii kablowej nn, budowie szafek i rozdzielnic kablowych" na działkach o nr ewid. 636, 640, 387, 613, 617/3, 616/1, 616/2, 616/3, 616/4, 616/5, 616/6, 616/8, 616/10, 616/12, 616/14, 616/16 położonych w obrębie geodezyjnym Konarzew, gm. Piątek

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Decyzja (4068kB) pdf
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego (203kB) pdf

Obwieszczenie (209kB) pdf

Decyzja - projekt (95kB) word
Informacja (208kB) pdf
Decyzja arkusz 1 (334kB) pdf
Decyzja arkusz 2 (447kB) pdf
Decyzja arkusz 3 (396kB) pdf
Decyzja arkusz 4 (376kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 grudnia 2020, 10:18:41)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (9 marca 2021, 14:10:28)
Zmieniono: decyzja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660