OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa pani Anna Ewa Kędzierawska w sprawie wydania pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze Stacji Poboru Opłat (SPO) Piątek w pasie autostrady Al w km 272 + 330 poprzez istniejący wylot do rowu drogowego R-M na dz. o nr ewid. 144/1, obręb 0002 Bielice, gm. Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.
Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, od poniedziałku do piątku w godz. 8 30- 14 30 po uprzednim umówieniu wizyty.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie (262kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (30 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 grudnia 2020, 08:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416