Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii kablowej średniego napięcia(...) - obręb Pokrzywnica

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695, 1298) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782, 1086).
zawiadamiam
że w dniu 27.11.2020 r. został złożony wniosek przez Energa Operator Sp. z o. o. w którego imieniu działa pełnomocnik Jan Antczak w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa linii kablowej średniego napięcia SN oraz przebudowa linii napowietrznej średniego napięcia SN – wymiana stanowiska słupowego” na działkach o nr ewid. 104, 105, 109, 607, 118 położonych w obr. Pokrzywnica, gm. Piątek
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 grudnia 2020, 11:13:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412