Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice ...

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), realizując uchwałę Nr XXXV1/189/2017r. Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków - Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, Orenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/).

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/) w zakładce „Ogłoszenia - obwieszczenia”. Prośby o inną formę udostępnienia dokumentacji oraz pytania dotyczące projektu planu i prognozy prosimy kierować pod numer telefonu (24) 722-16-11 lub przesyłać na adres e-mail: przetargi@ugpiatek.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2021 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, o godzinie 1530. W trakcie dyskusji zachowane zostaną środki ostrożności wynikające z zasad i ograniczeń wprowadzonych ze względu na stan epidemii.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko można składać do Burmistrza Piątku, zgodnie z wymogami ww. ustawy:
- w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
- w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w szczególności przez pocztę elektroniczną na adres przetargi@ugpiatek.pl,
- ustnie do protokołu,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 30 grudnia 2020 r. do 17 lutego 2021 r.

Obwieszczenie (462kB) pdf

Załącznik 1- mpzp ark. 1 (4104kB) pdf
Załącznik 2- mpzp ark. 2 (3024kB) pdf
Załącznik 3- mpzp ark. 3 (1906kB) pdf
Załącznik 4- mpzp ark. 4 (769kB) pdf
Załącznik 5- projekt uchwały (299kB) pdf
Załącznik 6- uzasadnienie (319kB) pdf
Załącznik 7- oświadczenie (158kB) pdf
Załącznik 8- prognoza ark. 1 (4489kB) pdf
Załącznik 9- prognoza ark. 2 (1566kB) pdf
Załącznik 10- progniza opis (636kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2020, 10:02:48)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 grudnia 2020, 13:22:24)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 550