Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 3 farm fotowoltaicznych Śladków Podleśny

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. 1 pkt. 54 litera „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku zawiadamia strony postępowania, że

1) na wniosek - SPV1 Sp. z o.o. ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów, w dniu 22 grudnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 3 farm fotowoltaicznych ”Śladków Podleśny 73”, ”Śladków Podleśny 74” oraz “Śladków Podleśny 75” o mocy 0,99 MW dla każdej z nich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych: 73, 74, 75 obręb Śladków Podleśny, gmina Piątek”;

2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy;

4) zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, teł. 24 722 12 39 w godzinach pracy Urzędu.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 29 grudnia 2020 r.

pouczenie
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego (305kB) pdf
Obwieszczenie (300kB) pdf

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 grudnia 2020, 14:34:22)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 kwietnia 2021, 08:39:54)
Zmieniono: dodanie zawiadomienia o zakończeniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566