Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku
na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj.) oraz Uchwały Nr XX V/148/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek”.
Celem konkursu ofert jest wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy i udział w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią,
2) organizowanie zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,
3) szkolenie dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej,
4) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
6) promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch,
7) stworzenie warunków do czynnego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz termin realizacji zadania
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 50.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
W 2020 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowej przekazano 50.000,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057tj.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej.
2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057)
3) Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Do oferty należy załączyć:
aktualny odpis z KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ,
sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej oferenta za rok 2020,
aktualny statut organizacji,
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat za rok 2020)
inne załączniki mające znaczenie w ocenie oferty.
4) Przyznanie dotacji będzie uzależnione od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów zamieszczonych w ogłoszeniu oraz wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 tj)
5) Wysokość dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie, w związku z czym oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, zmniejszenia kosztów, a także rezygnacji z realizacji zadań o której oświadczy na piśmie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości dotacji.
6) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów. Koszty uważa się za zgodne z umową, jeżeli w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie nastąpiło zwiększenie sumy wydatków o więcej niż 5%.
7) Burmistrz Piątku może odmówić wyłonionemu w konkursie Oferentowi przyznania dotacji i podpisania umowy, jeśli utraci on zdolność prawną lub zostaną ujawnione okoliczności podważające jego wiarygodność merytoryczną lub finansową.
8) Ofertę o dotację z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:
Urząd Miejski w Piątku
ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
Sekretariat, pokój nr 1
Oferty mogą być dostarczone osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską. Na kopercie należy umieścić napis: „Konkurs ofert - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek” oraz nazwę i adres wnioskodawcy. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
9) Konkurs jest ważny również w przypadku złożenia jednej oferty.

4. Oczekiwane efekty:
1) utrzymanie wysokiej pozycji w regionalnej punktacji sportu dzieci i młodzieży, promocja gminy,
2) dotarcie z programami sportowymi do jak największej liczby mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży,
3) stworzenie systemowych wieloszczeblowych rozgrywek sportowych w szeregu konkurencji,
4) udział ogółu społeczności Gminy Piątek w różnych formach rekreacji ruchowej i sportu.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
1) Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez oferenta i wykonane od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu ofert:
1) Termin składania ofert: najpóźniej do 18.02.2020 r. do godziny 15—, pokój Nr 1 Urzędu Miejskiego w Piątku.
2) Nie będą rozpatrywane oferty:
- złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,
- niekompletne,
- złożone po terminie,
- dotyczące realizacji zadania nieobjętego konkursem,
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
- złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.
3) Określenie trybu dokonywania wyboru oferty:
a) oferty złożone na wspieranie zadań publicznych rozpatruje Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Piątku;
b) do dnia 10.02.2021 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do prac w komisji konkursowej z zastrzeżeniem, że osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie będą wyłączone z prac komisji (art. 15 ust. 2d). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w pok. 21
c) decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Piątku, po zapoznaniu się z opinią Komisji;
d) wyniki konkursu ofert zamieszczone zostaną na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.gminapiatek.pl, www.bip.ugpiatek.pl
4) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
a) Merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zakres ewaluacji - formy realizacji zadania, narzędzia, możliwość kontynuacji) - maksymalnie 7pkt,
b) Finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania) - maksymalnie 5 pkt,
c) Organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe - profesjonalizm kadry, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu) - maksymalnie 5 pkt,
d) Ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach) - maksymalnie 3 pkt.

7. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 roku o godz. 10.00

8. Wybór oferty nastąpi do dnia 01.03.202Ir.

9. 1) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Piątek, a podmiotem wyłonionym w konkursie ofert.
2) Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
3) Możliwe jest przekazanie dotacji w ratach w zależności od specyfikacji i harmonogramu realizacji projektu.
10. Formularze oferty oraz kopię uchwały Rady Gminy Piątek w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku w pokoju nr 1 (sekretariat) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Piątek, dn. 28.01.2021 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu (195kB) pdf

Ogłoszenie (1059kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2021, 08:29:12)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 marca 2021, 07:42:56)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 486