Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.


Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „ Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”.
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 05 października 202Ir. do dnia 18 października 2021r. w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na:
1. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piątku : wwAV.gminapiatek.pl, w zakładce organizacje pozarządowe;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, pokój nr 16.

Wypełniony formularz można przekazać:
1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek,
2. osobiście do Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój nr 1,
3. drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl

Zakres konsultacji obejmuje:
1. Możliwość zapoznania się z projektem programu,
2. Składanie opinii i uwag
3. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kontem,
4. Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.

Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 18 października 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (242kB) pdf

Ogłoszenie (225kB) pdf
Program współpracy - projekt (2031kB) pdf
Formularz konsultacyjny (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 września 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 września 2021, 09:47:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 października 2021, 08:58:43)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418