Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"

Burmistrz Piątku, na podstawie Uchwały Nr X/41/l 1 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 Ir. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 29 września 2022 r. do dnia 12 października 2022 r. w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na:
1. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piątku : www.gminapiatek.pl, w zakładce organizacje pozarządowe;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, pokój nr 19.

Wypełniony formularz można przekazać:
1. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek,
2. osobiście do Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój nr 1,
3. drogą elektroniczną na adres: edg@ugpiatek.pl

Zakres konsultacji obejmuje:
1. Możliwość zapoznania się z projektem programu.
2. Składanie opinii i uwag.
3. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kontem.
4. Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.

Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 12 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie (217kB) pdf
Program współpracy - projekt (1910kB) pdf
Formularz konsultacji (158kB) pdf

Protokół z przeprowadzonych konsultacji (236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 września 2022, 12:06:47)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 października 2022, 11:39:04)
Zmieniono: dodanie protokołu z konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 301