Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia


Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy do ustawowych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie GKRPA w oparciu o art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.u. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz o art. 47 ustay z dnia 30 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy:
1. Przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych w przedmiotowej ustawie, a w szczególności:
1) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) posiadanie dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe wyłącznie u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) posiadanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny lokalu, w którym sprzedawany jest alkohol.

2. Weryfikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
3. Stwierdzenia czy prowadzenie sprzedaży jest zgodne z udzielonym pozwoleniem.
4. Stwierdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
5. Stwierdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napój alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.
6. Kontroli przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży.
7. Kontroli przestrzeganie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych.
8. Sposób informowania klientów o szkodliwość spożywania alkoholu.

Dla potrzeb kontroli należy przygotować następujące dokumenty:
1. Aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Dowód opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojow alkoholowych.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny)
4. Książkę kontroli.
5. Wymagane jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
6. Dokumenty potwierdzające prawdziwości złożonego oświadczenia za sprzedaż napojów alkoholowych za poprzedni rok:
1) wydruk fiskalny sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy,
2) wydruk niefiskalny z drukarki fiskalnej sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy,
3) zestawienia rzeczywistych wartości sprzedaży napojów alkoholowych wygenerowane z licencjonowanych programów komputerowych rejestrujących obrót towarami.

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia (342kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 października 2022, 11:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242