Ogłoszenie Burmistrza Piątku o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa
w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Piątek, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków po ich pozytywnej akceptacji.
 
Składanie wniosków:
· wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Piątku; 
· do złożenia wniosku służy wzór, który stanowi załącznik
· wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej
z trzech kategorii: 
a.   do 150 000 złotych, 
b.   do 500 000 złotych,
c.   do 3 500 000 złotych.
 
Formularze zgłoszeniowe należy składać  w terminie  od 20 stycznia 2023 r do dnia 25.01.2023 r. do godz. 16:00.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Miejskiego drogą pocztową.
 
Do wniosku należy dołączyć:  
Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytku.
 
Burmistrz Piątku może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 
Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Załącznik (75kB) word

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2023, 08:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212