Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Piątek - obręb Janówek

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 140) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Piątku z dnia 20 stycznia 2023 r.,
Starosta Łęczycki
orzeka:
o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Piątek, w obrębie 0011 Janówek, oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 47 o pow. 0,6500 ha, nr 84 o pow. 0,0600 ha, stanowiących drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,7100 ha.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 20 stycznia 2023 r., znak: GG.6825.1.2023.DM, Burmistrz Piątku wystąpił do Starosty Łęczyckiego o uznanie za mienie gminne nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Janówek, oznaczonych jako działki: nr 47 o pow. 0,6500 ha, nr 84 o pow. 0,0600 ha, stanowiących drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,7100 ha.
Do wniosku załączono protokół z dnia 16 stycznia 2023 r. z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Janowice oraz ustalenia Rady Sołeckiej Sołectwa Janowice z dnia 16 stycznia 2023 r., sporządzoną podczas zebrania wiejskiego.

Z treści załączonych dokumentów wynika,iż ww. działki stanowią sieć dróg wiejskich - wewnętrznych. Z opowiadań starszych mieszkańców wsi wiadomo, że wskazane drogi istniały już w latach powojennych i nadal istnieją. Było to tzw. mienie gromadzkie i służyło celom publicznym przeznaczonym do powszechnego użytku całej gromady. W chwili obecnej drogi te nadal są w powszechnym korzystaniu mieszkańców wsi i okolic jako drogi dojazdowe do pól. Obecnie w ewidencji gruntów wymienione wyżej działki stanowią drogi i figurują na Urząd Gminy w Piątku, charakter władania - władanie samoistne. Stan przedmiotowych nieruchomości jest nieuregulowany. Podczas zebrania wiejskiego, mieszkańcy sołectwa Janowice jednogłośnie zagłosowali, iż wyrażają zgodę aby Gmina Piątek przejęła na własność ww. drogi i o nie dbała (...)

Decyzja Starosty Łęczyckiego (589kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Drwalewska (3 kwietnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 kwietnia 2023, 09:15:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163