Decyzja Starosty Łęczyckiego dot. Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Janowice

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 140 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm. zwanej dalej Kpa) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Janowice
Starosta Łęczycki orzeka:
1. Zatwierdzić statut Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Janowice, Gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie, stanowiący integralną część niniejszej decyzji.
2. Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku i w Starostwie Powiatowym w Łęczycy na okres 14 dni, a także zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 2 października 2022 r. ( data wpł. 05.10.2022 r.) Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Janowice wystąpił do Starosty Łęczyckiego o zatwierdzenie statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty gruntowej we wsi Janowice, Gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie.

Decyzją z dnia 28 lutego 2018 r. znak: GKN.6820.23.2016.ED, Starosta Łęczycki orzekł o uznaniu nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Janowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59 o powierzchni 1,1700 ha za Wspólnotę Gruntową wsi Janowice.

Decyzją z dnia 31 maja 2022 r. znak: GKN.6820.14.2020.ED, Starosta Łęczycki orzekł o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Janowice oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Na podstawie uchwały nr 1/2022 z dnia 27 września 2022 r. osoby uprawnione do udziału we wspólnocie wsi Janowice utworzyły spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, Spółka jest osobą prawną i działa na podstawie statutu (...)

Decyzja Starosty Łęczyckiego (2673kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Janusz Mielczarek (8 lutego 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 kwietnia 2023, 10:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149