Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Żuk 06b

Burmistrz Piątku ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Żuk 06b

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki:
1. FS LUBLIN - ŻUK A06B, nr rejestracyjny PBK 4746 rok produkcji: 1988;
pojemność silnika: 2120 cm3 - ON;
rodzaj nadwozia: samochód ciężarowy;
przebieg: 97 849 km (stan na dzień 08.11.2022r.);
cena wywoławcza - 3000,00 zł brutto (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), Wszelkie dane pojazdu określone są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot przetargu można oglądać w miejscowości Balków w dni powszednie w godzinach 800 - 1400 po wcześniejszym umówieniu się (tel. stacjonarny: 24 722 16 11).

Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 25 maja 2023 r. do godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku lub pocztą w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej nieoznaczonej kopercie, zaadresowanej na adres:
Urząd Miejski w Piątku
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
z napisem: "Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki FS Lublin, Żuk A06B, nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 2), na którym należy złożyć ofertę. Dokumentację przetargową (formularz ofertowy, wzór umowy) można pobrać w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Miejskim w Piątku w pokoju nr 20 lub pobrać ze strony http://www.bip.ugpiatek.pl/.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Sprzedawcy, w pokoju nr 1.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta:
- numery NIP lub REGON Oferenta,
- datę sporządzenia oferty;
- oferowaną cenę:
- oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie (4483kB) pdf
Klauzula RODO (44kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (222kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (256kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 maja 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 maja 2023, 13:25:56)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 czerwca 2023, 09:32:31)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271