Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Piątku  na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LIX/326/23 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 9 listopada 2023  r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1.Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Piątek”.
Celem konkursu ofert jest wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy i udział
 w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią,
2) organizowanie zawodów, rozgrywek i turniejów o różnym zasięgu,
3) szkolenie dzieci i  młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej,
4) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
5) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych,
6) promocję aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez ruch,
7) stworzenie warunków do czynnego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz termin realizacji zadania:
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 50.000,00 zł.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
W 2023 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacji pozarządowej przekazano 50.000,00 zł.

Ogłoszenie o konkursie (1028kB) pdf
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r. (193kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 lutego 2024)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 lutego 2024, 14:21:54)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (18 marca 2024, 13:38:24)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o wynikach konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 99