Zawiadomienie oZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1539) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku     i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, zawiadamia się, że        w dniu 23 lipca  2010 roku zostało wszczęte, na wniosek – Gminy Piątek  z siedzibą ul. Rynek 16,  99-120  Piątek , postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU OD UL. KONARSKIEGO DO  ULICY  KUTNOWSKIEJ  W MIEJSCOWOŚCI PIĄTEK NA DŁUGOŚCI 391,00 mb.

Treść zawiadomienia (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 lipca 2010)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 lipca 2010, 12:45:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2175