Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 38/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2016-2021
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, z 2016 poz. 195, 1257, 1454) Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/72/16 Rady Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2016 - 2021 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2032, zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Piątek. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 38/2016 (157kB) pdf
Załączniki do Zarządzenia nr 38/2016 (7779kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 września 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 października 2016, 08:19:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705