Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 42/2016


Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 października 2016r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro
§1
1. Zakupu dostaw, usług i robót budowlanych dokonuje się z zastosowaniem niniejszego regulaminu, zgodnie z Kodeksem cywilnym (Dz. U. z 2014r. poz. 121), Ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z przestrzeganiem zasad: celowości, legalności, gospodarności oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2. Regulaminu nie stosuje się do:
a. wydatków realizowanych z ZFŚS,
b. specjalistycznych badań i ekspertyz,
c. usług prawniczych,
d. usług z zakresu bhp,
e. usuwania awarii,
f. opłat administracyjnych, których uiszczenie regulowane jest odrębnymi przepisami prawa,
g. zakupu książek, wydawnictw i innych publikacji, h.   ogłoszeń w prasie,
i. serwisu i przeglądów samochodów służbowych,
j. tłumaczeń językowych.
k. wykonania robót dodatkowych, zakupu dodatkowych dostaw lub usług, których nabycie stało
się konieczne i nie było możliwe wcześniej do przewidzenia, I.     zakupów paliwa
m. szkoleń i doskonalenia zawodowego n.   edukacji ekologicznej. o.   zakupu wyrobów, dostaw, usług i robót budowlanych o wartości netto nie przekraczającej
kwoty 10 000 euro.
§2.
1. Zakupy wyrobów, dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest wyższa od 10000 euro a nie przekracza w skali roku kwoty 30 000 euro, zgodnie z budżetem gminy Piątek dokonywane są na podstawie procedur objętych niniejszym regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t).
2. Przy ustaleniu wartości zamówienia należy stosować przepisy art. 32 - 35 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Średni kurs złotego do euro, służący do przeliczenia wartości zamówienia należy przyjmować zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3.
1. Pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia każdorazowo występuje z wnioskiem wg wzoru - Załącznik nr 1 do zarządzenia, o wyrażanie zgody na realizację zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 10 000 euro i nieprzekraczającej 30 000 euro do   Wójta. Wniosek musi zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji zamówienia.
2. Obowiązkiem składającego wniosek jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozpoznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie procedury.
3. Zamówienie publiczne może również zainicjować Wójt wydając polecenie pracownikowi merytorycznemu. Pozostałe czynności opisane w regulaminie stosuje się odpowiednio.
§4.
1. Dla zamówień powyżej kwoty 10 000 euro a poniżej 30 000 euro netto przeprowadza się pisemne rozeznanie cenowe. W tym celu na podstawie wniosku potwierdzonego przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną, sporządza się zaproszenie do złożenia oferty wg wzoru - załącznik nr 2 do Zarządzenia, do co najmniej 3 wskazanych we wniosku Wykonawców. W przypadku specyficznych zamówień, wykonywanych przez wąskie grono Wykonawców, zaproszenie można opublikować na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Termin wyznaczony na składanie ofert nie może być krótszy niż 3 dni robocze.
3. Oferta Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę zawierającą błędy lub braki podlega uzupełnieniu, poprawieniu lub wyjaśnieniu.
4. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert. Podczas negocjacji z poszczególnymi wykonawcami prowadzi się rokowania w celu obniżenia ceny lub uzyskania korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
5. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę na podstawie dokumentacji z wykonanych czynności wg wzoru - załącznik nr 3 do Zarządzenia, zatwierdzonej przez Zamawiającego.
6. W przypadku rezygnacji Wykonawcy z podpisania umowy Zamawiający wybiera kolejną najkorzystniejszą ofertę lub unieważnia postępowanie.
7. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy, który wcześniej wykonał na rzecz zamawiającego nienależycie zamówienie publiczne, w szczególności:
•  nie wykonał zamówienia w określonym terminie,
•  nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
•  nie wywiązał się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,
•  wykonał   zamówienie,   które   było   obarczone   wadami   powodującymi   konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez zamawiającego.
8. W przypadku nie zatwierdzenia dokumentacji z wykonywanych czynności przez Zamawiającego następuje zaniechanie realizacji zamówienia lub ponowne przeprowadzenie procedury.
9. W przypadku uzasadnionych okoliczności Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
10. Zamówienia publiczne objęte niniejszym regulaminem podlegają rejestracji. Rejestr postępowań jest prowadzony na stanowisku pracy pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za zamówienie.
§5.
1. Zaproszenie do składania ofert może zawierać warunki jakie musi spełniać Wykonawca oraz może zawierać wskazanie kryteriów wyboru oferty. Pracownik dokonujący zakupu wybiera kryteria oceny ofert dostosowane do charakteru zamówienia, w szczególności:
a) cena ofertowa brutto,
b) termin wykonania,
c) jakość
d) okres gwarancji,
e) warunki serwisu
f) doświadczenie - liczba udokumentowanych zamówień wykonanych należycie podobnych wielkością lub charakterem do przedmiotu zamówienia,
g) dotychczasowa  współpraca z Zamawiającym - liczba zamówień wykonanych należycie
zrealizowana dla Zamawiającego,
h) potencjał techniczny - kadra techniczna o odpowiednim wykształceniu lub posiadanie sprzętu
i maszyn,
2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może wyrazić pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku stosowania niniejszego regulaminu.
§6.

1. Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie zamówienia albo inna osoba wyznaczona przez Wójta sprawuje nadzór nad realizacją zamówienia przez Wykonawcę.
2. Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie zamówienia albo inna osoba wyznaczona przez Wójta   odpowiada za gospodarność i celowość realizacji zamówienia.
3. Pracownik składający wniosek odpowiada za należyty opis przedmiotu zamówienia.
4. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają oświadczenia o tym, że nie ubiegają się o udzielenia zamówienia oraz, że nie pozostają z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
§7.

1. Kontrola zgodności zamówień z planem finansowym zamawiającego spoczywa na   Skarbniku Gminy.
§8.
Do zawieranych umów w sprawach o zamówienia publiczne do 30 000 euro stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§9.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2014r.
§10.
Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
Numer 1: Wniosek o dokonanie zakupu
Numer 2: Formularz oferty
Numer 3: Dokumentacja z wykonywanych czynności


Zarządzenie nr 42/2016 (1590kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 listopada 2016, 09:35:22)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (9 grudnia 2016, 08:18:37)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 881