Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 59/2016


Zarządzenie nr 59/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada w sprawie : scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Piątek.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016 r., poz.446), art. 99 i art.109 ust 1 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 roku (C-276/14), a także komunikatami Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 i 16 grudnia 2015 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.Od 1 stycznia 2017 roku wprowadza się scentralizowane rozliczanie podatku VAT w jednostkach organizacyjnych Gminy Piątek i Samorządowym Zakładzie Budżetowym.

§ 2.W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Piątek, zwanej dalej „Gminą", jej jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym, zwanych dalej „jednostkami", ustala się procedury stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują Gminę Piątek, jednostki organizacyjne Gminy Piątek i Samorządowy Zakład Budżetowy wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4.1Udziela się pełnomocnictwa dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Piątek podlegających procedurze centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT do działania w zakresie :
1) zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Gminy Piątek w zakresie planu finansowego jednostki,
2) wystawiania w imieniu Gminy Piątek faktur VAT,
3) wystawiania w imieniu Gminy Piątek faktur VAT korygujących ,
4) wystawiania w imieniu Gminy Piątek not korygujących,
5) wystawiania w imieniu Gminy Piątek paragonów fiskalnych,
6) innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT. 2. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Kierowników/Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Piątek i Samorządowego Zakładu Budżetowego zobowiązuje się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostce i przekazywanie tych rozliczeń do referatu finansowego Urzędu Gminy Piątek.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi, Skarbnikowi Gminy i dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Piątek wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 59/2016 (2501kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 09:57:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823