Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 67/2016


Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1.
Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Gminie Piątek, zwaną dalej Komisją, w składzie określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§2.
1.Komisja   jest   organem   doradczym   Wójta   Gminy   Piątek   w   sprawach   zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury gminy Piątek.
2.Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§3. 1.Komisja powołana zostaje na czas nieokreślony. 2.Wójt Gminy Piątek może dokonać zmian w składzie oraz regulaminie działania Komisji.
§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Piątek.
§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek oraz na stronie internetowej WWW.bip.ugpaitek.pl
§6.
Traci moc zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Piątek z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek.

Zarządzenie nr 67/2016 (808kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 lutego 2017, 08:02:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812