ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 oraz z 2015 r. poz. 1973) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oi'az po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2017 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 6/2017 (484kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2017, 11:15:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843