ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: wdrożenia standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątek w celu tworzenia, analizy, oceny i doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 69 ust.l pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ,938, 1646; z 2014r., poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r., poz.238, 532,1045, 1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, 2150; Dz.U. z 2016r. poz.195,1257 i 1454) oraz art. 33 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 i 1579), Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15 poz. 84 Komunikatu Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych zarządza się co następuje:

§ 1 W celu tworzenia, analizy , oceny i doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątek wdraża się standardy kontroli zarządczej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Piątek .
2. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Piątek pisemnie potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 8/2017 (1149kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 marca 2017, 12:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772