ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017
Na podstawie art. 30ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2016 r. poz. 1870, 1984, 2260) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 201.761,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 311.763,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 110.003,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 21.847.442,34 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 21.847.442,34 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.398.768,00 zł.
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 20.966.433,27 zł, w tym wydatki:
a) bieżące:  19.840.382,27 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.398.768,00 zł.
b) majątkowe: 1.126.051,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 21/2017 (1949kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2017, 09:41:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800