ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli, przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piątek.

Na podstawie art.18 ust.8, art.183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 poz.486 ) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży znajdujących się na terenie Gminy Piątek, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§2. Harmonogram kontroli i wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych sporządza Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku.

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 24/2017 (2253kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 kwietnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2017, 09:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831