ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2016r. poz. 1870, 1984, 2260) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 395.176,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 395.176,18 zl, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.”, zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 22.242.618,52 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 22.242.618,52 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.786.623,18 zł.
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 21.361.609,45 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 20.235.558,45 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.786.623,18 zł.
b) majątkowe: 1.126.051,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 26/2017 (1350kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 kwietnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 maja 2017, 09:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801