ZARZĄDZENIE NR 18A WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 10 marca 2017r.
Administratora Danych Osobowych: Gmina Piątek w osobie: Krzysztof Lisiecki w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
w związku z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)
zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się w podmiocie: Gmina Piątek „Politykę Bezpieczeństwa" oraz „Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym".
§2. Zarządzenie jest adresowane do pracowników podmiotu: Gmina Piątek , wykonujących czynności określone w „Polityce Bezpieczeństwa" oraz „Instrukcji Zarzadzania Systemem Informatycznym". Każdy pracownik, zgodnie z wykazem, jest obowiązany zapoznać się z treścią „Polityki Bezpieczeństwa" i „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym".
§3. Administrator Danych Osobowych: Gmina Piątek w osobie: Krzysztof Lisiecki zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania zapisów „Polityki Bezpieczeństwa" oraz stosowania się do „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym" pod groźbą konsekwencji służbowych, przewidzianych prawem.
§4. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia, tj. z dniem 10 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 18a/2017 (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lipca 2017, 08:52:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810