ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


z dnia 4 października 2017r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do
sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Piątek zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 33,80m2 w budynku usytuowanym w gminie Piątek, obręb geodezyjny Goślub, miejscowość Goślub - Osada nr 9, położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 317/28 o powierzchni 0,9200ha wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli, prawem korzystania z pomieszczenia gospodarczego w ramach pomieszczeń wspólnych oraz udziałem 1/16 w części działki nr 317/28. Ustalam treść ogłoszeń w przedmiotowej sprawie zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1.Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek na okres 21 dni tj. od 10 października 2017r. do 31 października 2017r.
2. Informację o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości ogłasza się w prasie lokalnej , w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go przez sołtysów najbliższych sołectw na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.gminapiatek.pl a także na stronie www.bip.ugpiatek.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 46/2017 (780kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 października 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 października 2017, 10:41:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815