ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 4 grudnia 2017r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. 1.Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek na okres 21 dni tj. od 5 grudnia 2017r. do 26 grudnia 2017r.
2. Informację o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości ogłasza się w prasie lokalnej , w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go przez sołtysów najbliższych sołectw na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.gminapiatek.pl, a także na stronie www.bip.ugpiatek.pl.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 63/2017 (586kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 grudnia 2017, 19:36:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775