ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego
oznaczonego nr 11 w miejscowości Goślub - Osada nr 9,położonego w obrębie
geodezyjnym Goślub, stanowiącego własność Gminy Piątek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. ), art. 38 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.); § 3 ust. 1, § 6 ust. 1 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490) zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 11 o powierzchni użytkowej 33,80m2 w budynku usytuowanym w gminie Piątek, obręb geodezyjny Goślub, miejscowość Goślub - Osada nr 9, położonego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 317/28 (działka o powierzchni 0,9200ha) wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli, prawem korzystania z pomieszczenia gospodarczego w ramach pomieszczeń wspólnych oraz udziałem 1/16 w części działki nr 317/28.
2. Szczegółowe warunki i terminy przetargu określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątek w terminie od 12 grudnia 2017r. do 11 stycznia 2018r.,
2) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ugpiatek.pl oraz na stronie internetowej Gminy Piątek www.gminapiatek.pl,
3) publikację w prasie codziennej o zasięgu lokalnym wyciągu z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym,
4) wywieszenie na tablicach ogłoszeń przez sołtysów najbliższych sołectw.
§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje Komisja Przetargowa powołana odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami.§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 65/2017 (1066kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2017, 14:14:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751