ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury,
dla których organizatorem jest gmina Piątek.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) art.31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) w związku z art. 6 ust. 1, art.8 pkt. 2 i art. 1 o ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015r. poz. 2099 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 22 października 2015r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015r. poz. 1798 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Piątek.

§ 2. Do instytucji kultury wymienionych w § 1 należą:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku
2. Gminny Ośrodek Kultury w Piątku.

§ 3. 1.Dyrektor samorządowej instytucji kultury, otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, rodzaju wykonywanej pracy, z uwzględnieniem charakteru i wielkości zarządzanej instytucji.
2. Miesięcznie wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury obejmuje następujące składniki wynagrodzenia:
1) wynagrodzenie zasadnicze
2) dodatek za wieloletnią pracę
3) dodatek funkcyjny.
3. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może zostać przyznany dodatek specjalny.

§ 4. Łączna wysokość brutto miesięcznego wynagrodzenia dyrektora samorządowej instytucji kultury nie może przekraczać czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora samorządowej instytucji kultury nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł.(brutto).

§ 6. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7. Dodatek funkcyjny przysługuje dyrektorowi samorządowej instytucji kultury w związku z kierowaniem jednostką w kwocie nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8. 1. Dodatek specjalny może być przyznany dyrektorowi samorządowej instytucji kultury za: okresowe zwiększenie obowiązków służbowych, dodatkowe powierzenie zadań o wysokim stopniu złożoności, wykonywanie pracy w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.
2. Przy ustalaniu wysokości dodatku specjalnego uwzględnia się zakres i stopień trudności powierzonych zadań lub obowiązków oraz specyfikację i poziom uciążliwości warunków, w jakich świadczona jest praca.
3. Dodatek specjalny wypłacany jest za okres wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany. Dodatek wypłacany jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

§ 9. Dyrektorowi samorządowej instytucji kultury może być przyznana nagroda roczna.

§ 10. Dyrektorowi instytucji kultury przysługują świadczenia dodatkowe w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznania (Dz. U. z 2003r. Nr 14, poz. 139).

§ 11. Wynagrodzenie miesięczne oraz wysokość świadczeń dodatkowych i nagrody rocznej w stosunku do poszczególnych dyrektorów samorządowych instytucji kultury ustala Wójt Gminy Piątek w oparciu o niniejsze zarządzenie.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania, rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 71/2017 (584kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2018, 07:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826