Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) w związku żart. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430 oraz z2015r. poz. 1973) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 5/2018 (412kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 stycznia 2018, 08:21:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798