Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i § 1 pkt 1 lit. h Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1053,1382, 1952 , z 2015 r. 931, 1470, 1978, z2016r. poz. 242, 524, 1121,1504, 2294, z2017r. poz. 73, 580,1421,2231) oraz
art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2017r. poz. 59, 949 i 2203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Piątek.
§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym to wydatki:
1) na działalność wykonaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);
2) na utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wynagrodzenia dyrektora i wicedyrektorów szkoły/przedszkola oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły/przedszkola, w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole.
§ 3. Wydatki związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym są finansowane z budżetu Gminy Piątek w ramach uchwalonego budżetu Gminy na dany rok budżetowy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach:
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkól, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.
§ 4. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80149 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
§ 5. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80150 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w szkołach podstawowych.
§ 6. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80152 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w gimnazjum.
§ 7. 1. Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziałach, o których mowa w § 3, ustala się następująco:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pełnej wysokości nauczyciela wspomagającego i nauczyciela zajęć rewalidacyjnych (w tym wszystkie koszty zatrudnienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie tych nauczycieli itp.);
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające
orzeczeń, o których mowa wart. 71 b ust. 3 (np. wynagrodzenie nauczyciela logopedy, psychologa, pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami/dziećmi  posiadającymi orzeczenia,   o których mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203));
3) wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
4) pozostałe wydatki na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe objęte planem finansowym jednostki w rozdziałach 80103, 80104, 80101, 80110 (tj. wydatki pomniejszone o wydatki zpktl, 2, i 3) w wysokości równej iloczynowi tych wydatków przez ustalony indywidualnie dla jednostki współczynnik proporcjonalności. Pozostałe wydatki są to wszystkie wydatki jednostki objęte planem finansowym tj.: wydatki na wynagrodzenia pozostałych nauczycieli, wynagrodzenia dyrektora, wicedyrektora, pracowników niepedagogicznych oraz wydatki rzeczowe (z wyłączeniem wydatków wymienionych w pkl 1,2 i 3).
2. Współczynnik proporcjonalności ustala się jako iloraz liczby uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 / przez liczbę uczniów ogółem w szkole/przedszkolu. Liczbę uczniów/dzieci ustala się w oparciu o dane SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy. Wyliczony współczynnik przyjmuje się dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
3. Współczynniki proporcjonalności dla każdej jednostki obsługiwanej, dla której będzie prowadzona ewidencja zarówno w rozdziale 80149, jak i 80150 oraz 80152 będzie ustalany osobno, wg zasad określonych w ust. 2 . Współczynnik do ewidencji wydatków wymienionych w ust. 1, pkt 4 należy wyliczyć:
1) w rozdziale 80149 w oparciu o dane ze sprawozdania SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy w zakresie liczby dzieci/uczniów z orzeczeniami w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w stosunku do liczby dzieci/uczniów ogółem w tych oddziałach;
2) w rozdziale 80150 w oparciu o dane ze sprawozdania SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy w zakresie liczby uczniów z orzeczeniami w szkole podstawowej w stosunku do liczby uczniów w danym typie szkoły;
3) w rozdziale 80152 w oparciu o dane ze sprawozdania SIO na dzień 30 września danego roku szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy w zakresie liczby uczniów z orzeczeniami w gimnazjum w stosunku do liczby uczniów w danym typie szkoły.
4. Wartość planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, które należy sklasyfikować do rozdziałów odpowiednio 80149, 80150 oraz 80152 obliczamy współczynnikiem proporcjonalności ustalonym zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3. Oznacza to, że ujęte w planie finansowym pozostałe wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mnożymy współczynnikiem proporcjonalności i ewidencjonujemy je odpowiednio w rozdziałach 80149 i 80150 oraz 80152.
§ 8. W rozdziałach odpowiednio 80149, 80150 oraz 80152 jednostka oświatowa zobowiązana jest ewidencjonować wydatki wskazane w§ 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz wydatki z uwzględnieniem współczynnika proporcjonalności wskazane w § 7 ust. 4.
§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkól i przedszkola oraz Kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Piątek
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.
§ 12. Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 8/2018 (954kB) pdf

Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 lutego 2018, 10:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij