Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz ait. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19.249,00 zl,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 64.829,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19.949,00 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 65.529,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.”, zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostki samorządu terytorialnego”, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 22.250.513,00 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 22.250.513,00, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.497.625,00 zł
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 29.529.945,00 zl, w tym wydatki:
a) bieżące: 20.729.945,00 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.497.625,00 zl.
b) majątkowe: 8.800.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 11/2018 (2166kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 marca 2018, 12:26:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775