Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i § 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z2014r. poz. 1053, 1382, 1952, z2015r. 931 , 1470, 1978, z2016r. poz. 242,  524, 1121, 1504, 2294, z2017r. poz. 73, 580, 1421, 2231, 2018 r. poz. 767) oraz art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek to wydatki na działalność wykonaną na rzecz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000));

§3. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek są finansowane z budżetu Gminy Piątek w ramach uchwalonego budżetu Gminy na dany rok budżetowy w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziałach:
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych winnych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

§ 4. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80149 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 5. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80150 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w szkołach podstawowych.

§ 6. W rozdziale klasyfikacji budżetowej 80152 klasyfikuje się wydatki, o których mowa w § 2, ponoszone w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej.

§ 7. Szczegółowy zakres wydatków do wyodrębnienia w rozdziałach, o których mowa w § 3, ustala się następująco:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pełnej wysokości nauczyciela wspomagającego i nauczyciela zajęć rewalidacyjnych (w tym wszystkie koszty zatrudnienia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie tych nauczycieli itp.);
2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne wynikające z orzeczeń, o których mowa wart. 71 b ust. 3 (np. wynagrodzenie nauczyciela logopedy, psychologa, pedagoga w wysokości odpowiadającej liczbie godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych na dany rok szkolny do realizacji z uczniami/dziećmi posiadającymi orzeczenia, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
3)  wydatki rzeczowe w pełnej wysokości dotyczące wyłącznie kształcenia specjalnego np. pomoce dydaktyczne i wyposażenie z przeznaczeniem do użytku dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

§ 8. W rozdziałach odpowiednio 80149, 80150 oraz 80152 placówka oświatowa zobowiązana jest ewidencjonować wydatki wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkól i przedszkola oraz Kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Piątek.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 12. Zarządzenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 39/2018 (562kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 czerwca 2018, 12:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 673