Zarządzenie Nr 41/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 14 czerwca 2018r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Gminy Piątek
Regulaminu Organizacyjnego.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 t. j. ze zmianami) Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątek, którego treść stanowi integralną część Zarządzenia Nr 12/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 26 maja 2009r. ( zm. Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r., Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 06 maja 2013r., Zarządzenie Nr 37/2013 r. z dnia 20 listopada 2013r., Zarządzenie Nr 56/ 2017r. z dnia 29 listopada 2017r., Zarządzenie Nr 3/2018r. z dnia 19 stycznia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:
1 .Po § 20.p.10 dodaje się p.10a w brzmieniu;
1 .Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Wójtowi.
2.Do zadań Inspektora ochrony danych należy:
1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.1), zwanego dalej rozporządzeniem oraz innych przepisów Unii i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tych sprawach;
2) monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia, innych przepisów Unii i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz powiązane
z tym audyty,
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art.35 rozporządzenia,
4) współpraca z organem nadzorczym,
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia,
7) prowadzenie rejestru czynności lub katalogu rejestru czynności”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 41/2018 (436kB) pdf
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2018 (226kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 czerwca 2018, 12:24:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 777