Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Tomczyk - nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie do pełnienia zastępstwa za dyrektora szkoły podczas jego nieobecności na okres od dnia 3 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2. Udziela się Pani Agnieszce Tomczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 69/2018 (362kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 sierpnia 2018, 13:29:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 818