Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 06 września 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 298 098,72 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298 098,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 23.172.302,59 zł, w tym dochody:
a)  bieżące: 23.004.973,59 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.886.906,59 zł
b) majątkowe: 167.329,00 zł.
2) Po stronie wydatków 30.451.734,59 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 21.646.734,59 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.886.906,59 zł.
b)  majątkowe: 8.805.000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 01.09.2018

Zarządzenie nr 75/2018 (1075kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 września 2018, 08:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671