Zarządzenie Nr 77/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 25 września 2018
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania rozliczeń podatku VAT w Gminie Piątek

Na podstawie art.30 ust.l i ust, 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r., poz.994, 1000, 1349, 1432), art. 99 i art.109 ust 1 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, 2491 oraz z 2018 ,poz. 62, 86, 650, 1499, 1629, 1669 ), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 roku (C-276/14), a także komunikatami Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 i 16 grudnia 2015 roku, zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z reformą oświaty w sprawie wprowadzenia procedury przekazania przedszkola lub szkoły, w celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku Vat w Gminie Piątek zmianie ulega załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2016 roku, który otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 77/2018 (332kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 września 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 września 2018, 08:33:04)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 września 2018, 10:00:26)
Zmieniono: usunięcie błędu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 755