Zarządzenie Nr 82/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2018r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 492.398,77 zl,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 92.568,00 zl, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 506.789,31 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 106.958,54 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.”, zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2018 zamyka się:
1) Po stronic dochodów kwotą 23.808.117,36 zl, w tym dochody:
a)  bieżące: 23.640.788,36 zl, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.241.547,36 zl
b) majątkowe: 167.329,00 zł.
2) Po stronie wydatków 31.087.549,36 zl, w tym wydatki:
a)  bieżące: 22.282.549,36 zl, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.241.547,36 zl.
b) majątkowe: 8.805.000,00 zl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 82/2018 (2544kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 października 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 listopada 2018, 08:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705