Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Na podstawie art.30, ust.l i ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 39 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, gdy dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.
2.  Zadanie o którym mowa w ust.l polegającym na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi i uczniami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki ( w tym uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze) na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła, przedszkole, internat, ośrodek - miejsce zamieszkania, mogą wykonywać ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§2.1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego określa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Piątek a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
2. Umowa zawierana jest na czas określony na czas trwania dowożenia, nie dłużej jednak niż do końca danego roku szkolnego.

§ 3. 1. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a szkołą /przedszkolem /ośrodkiem/internatem rozumiana jest jako odległość najbardziej bezpiecznej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 4. 1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom:
1)  do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej umożliwiającego dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do 9 roku życia.;
2) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum jeżeli uczniowie niepełnosprawni wymagają specjalnej opieki oraz organizacji nauki i metod pracy;
3) do ośrodka umożliwiającego dzieciom lub młodzieży realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia ;
4) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

§ 5. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego wraz z wymaganymi dokumentami określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w§ 5 jest podstawą zawarcia umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka/internatu. Umowa zawierana jest pomiędzy Gminą Piątek a rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia niepełnosprawnego.
2. Wzór umowy określający zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka/internatu stanowią załączniki nr 2 i nr 3.

§7. 1. Podstawy obliczania zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego prywatnym samochodem osobowym stanowi wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu, która jest obliczana jako iloczyn czterokrotnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/ przedszkola/ośrodka/internatu według stawki 0,83 zł za jeden kilometr przebiegu i liczby dni lub tygodni obecności ucznia na zajęciach w szkole/przedszkolu/ośrodku/internacie w miesiącu rozliczeniowym.
2.   W przypadku ucznia korzystającego z internatu, podstawę obliczenia zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych prywatnym samochodem osobowym stanowi wysokość kwoty zwrotu kosztów dowozu, która jest obliczana jako iloczyn czterokrotnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do internatu ośrodka według stawki 0,83 zł za jeden kilometr przebiegu i liczby tygodni obecności ucznia w ośrodku/internacie w miesiącu rozliczeniowym.

§ 8. Liczba dni lub tygodni obecności dziecka w szkole/przedszkolu/ośrodku/internacie musi być poświadczona podpisem dyrektora placówki lub uprawnionej przez niego osoby.

§ 9. Za dni nieobecności ucznia w szkole/przedszkolu/ośrodku/internacie zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 10. W przypadku uczniów korzystających z dowożenia środkami komunikacji publicznej zwrot kosztów dowożenia ucznia wraz z opiekunem następuje na podstawie umowy, stanowiącej załącznik nr 4.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 września 2018 r.

Zarządzenie nr 92/2018 (2962kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 listopada 2018, 12:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747