ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994,1000,1349, 1432, 2500) w związku z art. 86 ust. 2a - 2h oraz art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2392, 2354, 2433) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustala się na rok 2019 proporcję (prewspółczynnik VAT), o której mowa w art. 86 ust. 2a - 2h ustawy o VAT dla Urzędu Gminy Piątek w celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celu wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza w wysokości 1 %, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się na rok 2019 wskaźnik struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 i 91 ustawy o VAT w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje w wysokości 83 %, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Prewspółczynnik proporcji, o którym mowa w § 1 ust. 1 i wskaźnik struktury sprzedaży, o którym mowa w § 1 ust. 2 zostały wyliczone według danych za rok 2018.

§ 3.1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy zajmującemu się rozliczaniem podatku VAT.
2.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Zarządzenie nr 12/2019 (717kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 marca 2019, 14:15:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1361