ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 18 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Piątek do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U z 2018r. poz. 998 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań z zakresu wynikającego z ustawy z dnia 09 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 18/2019 (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2019, 08:40:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667