ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1,99-120 Piątek.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Piątek, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 22/2019 (1194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 maja 2019, 08:40:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712